Smart Cities

Deze PDF versie omvat additionele content; download voor meer informatie over dit onderwerp.

Download Smart Cities White Paper

smart cities whitepaper cover mockup_nl-a

Overzicht

Het primaire doel van smart city initi ati even is om op een intelligente manier gebruik te maken van data en technologie om het dagelijks leven gemakkelijker en beter te maken voor de mensen die in de stad wonen, werken en die de stad bezoeken – en daarbij innovati ef en efficiënt gebruik maken van grondstoff en. Openbare veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Dit is de reden waarom de meeste smart city initi ati even videobewaking inzett en voor prominente openbare ruimtes, om sneller te kunnen waarschuwen en betere gegevens te krijgen om de eerste hulpverleners te informeren over ongevallen, misdaden en openbare veiligheidssituaties.

Als smart city initi ati even echter de traditi onele aanpak van de fysieke beveiligingstechnologie zouden volgen, dan ondermijnen ze de primaire doelstelling van het smart city concept. Meer dan een decennium van smart city initi ati even heeft aangetoond wat er nodig is voor de inzet van smart city technologieën om de duurzame kwaliteit van leven te bereiken die zij beogen, dit in het licht van de uitdagingen waar smart city technologieprojecten mee te maken hebben.

Recente successen hebben aangetoond dat cloud-gebaseerde oplossingen onmisbare elementen zijn van de smart city infrastructuur, dit omvat zowel publieke als private infrastructuur elementen. Cloud-gebaseerde implementati es zijn essenti eel voor kosteneff ecti viteit, schaalbaarheid en korte implementati etrajecten. Bovendien hebben smart city beveiligingstechnologie projecten nieuwe technische eisen – aan sommige daarvan kan enkel worden voldaan met behulp van cloudtechnologie. Deze whitepaper onderzoekt deze eisen en verwijst naar twee zeer recente projecten die een voorbeeld zijn van het soort succes dat kan worden bereikt.

Smart Cities

In juni 2018 heeft het McKinsey Global Institute een diepgaand onafh ankelijk onderzoeks- en analyserapport uitgebracht met de ti tel “Smart cities: Digital solutions for a more livable future” 1 Het onderzoek van McKinsey identificeerde 60 data-gedreven smart city toepassingen in acht domeinen die hieronder worden opgesomd. Elf van deze toepassingen, op de volgende pagina, zijn fysieke beveiligingstoepassingen.

Beveiliging

Gezondheidszorg

Mobiliteit

Water

Afval

Economische ontwikkeling
en huisvesting

Betrokkenheid en Gemeenschap

Energie

Slimme Toepassingen

Succesvolle smart city beveiligingsinitiatieven vergen meer dan het alleen het “op één lijn krijgen” van stadsplanners en belanghebbenden, en hun beveiligingsintegratoren en -consultants. Ze moeten allemaal op een “nieuwe lijn” komen met:

  • Uitgebreid systeemontwerp gedachtegoed
  • Een up to date aantal technologische mogelijkheden
  • Actieve betrokkenheid van belanghebbenden en burgers

Deze zijn allemaal nodig om Smart Citi es een succes te maken.