Eagle Eye Networks Thermische Camera’s voor Screening van Verhoogde Lichaamstemperaturen White Paper

ThermalImage

Deel dit Bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gezien de huidige COVID-19 pandemie neemt de belangstelling voor thermische camera’s toe. Het is daarom een voor de hand liggend idee om een thermische camera te gebruiken om verhoogde temperaturen te detecteren.

Inleiding

Deze White Paper behandelt een onderwerp dat op dit moment veel aandacht krijgt, veel technische inspanningen vergt en gebaseerd is op een snel veranderende technologie. Er zijn veel verschillende standpunten en perspecti even op het gebruik van thermische camera’s om de lichaamstemperatuur te meten. Verschillende delen van de wereld hebben verschillende perspecti even, gewoonten, regels en wett en. Veel van deze voorschrift en en technologieën veranderen in een rap tempo gezien de huidige Covid-19-pandemie. Bij Eagle Eye Networks beoordelen we voortdurend nieuwe camera’s, ontwikkelen en testen we nieuwe technologie en leren we meer over de behoeft en van onze klanten.

We hebben geprobeerd om in dit document actuele en nutti ge informati e vast te leggen. Het onderwerp is complex en we verwachten dat we dit document regelmati g te actualiseren om nieuwe testresultaten, technologieën en andere aanbiedingen te weerspiegelen.

Eagle Eye Networks Team
24 april 2020

Overzicht

Gezien de huidige Covid-19-pandemie komen thermische camera’s steeds meer in de belangstelling. Het is een vanzelfsprekend idee om een thermische camera te gebruiken om verhoogde lichaamstemperaturen te detecteren. Op dit moment staat het internet vol met informati e over het onderwerp (inclusief gloednieuwe bedrijven), maar het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat echt is, wat wishful thinking is en wat overdreven is. Bij Eagle Eye Networks hebben we een aantal thermische camera’s ingekocht en hebben we een reeks tests uitgevoerd om te kunnen vaststellen wat met de huidige technologie prakti sch is. In dit document worden een aantal van de tests die we hebben uitgevoerd en een aantal van onze conclusies nader toegelicht. We beweren niet dat onze testen volledig of perfect zijn, maar we hopen dat we kunnen helpen door ze te delen.

Dit document focust op het gebruik van thermische camera’s om de temperatuur van het menselijk lichaam af te lezen. Het is belangrijk op te merken dat vóór de Covid-19-pandemie thermische camera’s, althans wat betreft de videobewaking, vooral werden gebruikt voor het opsporen van perimeterschendingen. Deze toepassing vereist niet dezelfde mate van precisie als een thermische camera die een verhoogde lichaamstemperatuur detecteert. Daarom hebben de typische algemene thermische camera’s op de markt een nauwkeurigheid van +/- 5 graden Fahrenheit, wat niet nauwkeurig genoeg is om verhoogde lichaamstemperaturen te detecteren.

Het is ook belangrijk om op te merken dat een screening van verhoogde temperaturen geen screening op het coronavirus of enige andere ziekte is. In werkelijkheid bestaat de mogelijkheid dat mensen die een virus of ziekte hebben geen verhoogde lichaamstemperatuur hebben. Bovendien zijn de meeste thermische camera’s niet goedgekeurd voor medisch gebruik of goedgekeurd door de FDA, maar ze kunnen wel geschikt zijn om een eerste meti ng te doen, zodat het juiste personeel de follow-up-evaluati e en mogelijke diagnose kan uitvoeren.

Algemene samenvatting

Thermische camera’s kunnen worden gebruikt om, onder de juiste omstandigheden, verhoogde temperaturen bij mensen  te detecteren. Het creëren van die voorwaarden kan een uitdaging zijn, maar het is niet onmogelijk. Onze ervaring in de tests heeft aangetoond dat de voorkeursoplossing coöperati eve proefpersonen omvat en de meti ng beperkt tot blijft tot een klein aantal mensen tegelijk. We hebben de camera’s onder de juiste omstandigheden getest en hebben vastgesteld dat ze consequent temperaturen binnen +/- 0,7 graden Fahrenheit rapporteren van de meti ngen die met een traditi onele thermometer zijn uitgevoerd.

Systeemonderdelen

Er zijn verschillende systemen op de markt, maar de meeste camera’s die zijn aangesloten op een traditi oneel bewakingssysteem omvatt en de volgende:

  • Camera – Thermisch spectrum
  • Camera – Visueel spectrum
  • Thermische kalibrati e-eenheid (Blackbody)
  • Opnamesysteem/Video Management Systeem
  • Lokaal beeldscherm (opti oneel)

Afbeelding 1: Thermische camera

Camera’s

Sommige van de meer geavanceerde thermische camera’s zijn in feite twee camera’s in één behuizing, die bekend staan onder verschillende namen waarbij dubbel-spectrum en bi-spectrum de meest voorkomende namen zijn. Het beeld hierboven (Afb eelding 1) is een dubbelspectrum camera van Sunell die ontworpen is om op een pandabeer te lijken. Deze werd oorspronkelijk ingezet in Chinese scholen waar de kinderen er bij binnenkomst naar keken.

Elke camera produceert een videostream, de visueel spectrumcamera werkt zoals de meeste typische bewakingscamera’s. De thermische camera produceert een beeld dat een visuele weergave is van de verschillende temperaturen die hij heeft gedetecteerd. Deze beelden kunnen zowel in grijswaarden als in kleur zijn. De meeste camera’s hebben verschillende visuele keuzes voor het weergeven van de thermische gegevens.

Afbeelding 2: Visuele en thermische beelden van een traditionele thermische bewakingscamera

De bovenstaande beelden (Afb eelding 2) zijn afk omsti g van een dubbel-spectrum thermische camera die is aangesloten op het Eagle Eye Cloud VMS. Dit is een traditi onele dubbel-spectrum thermische camera voor videobewaking, niet een camera die wordt gebruikt om verhoogde lichaamstemperaturen te detecteren. Er zijn een paar dingen aan te merken bij de beelden. Een daarvan is dat het gezichtsveld anders is. De visuele camera kan een groter gezichtsveld vastleggen dan de thermische camera. De visuele camera heeft twee voertuigen in het gezichtsveld, terwijl de thermische camera er maar één heeft . De visuele camera legt de straat aan de bovenkant van het beeld vast, terwijl de thermische camera dat niet doet. Het verschil in cameraveld is heel normaal. De thermische camera heeft ook een veel lagere resoluti e. De fi guren lijken meer “blokkerig”. Thermische camera’s hebben vandaag de dag over het algemeen een veel lagere resoluti e dan de visuele spectrumcamera’s.

Thermische kalibratie-eenheid

Een thermische kalibrati e-eenheid, ook wel blackbody genoemd, is een apparaat dat een bepaalde temperatuur handhaaft en geen energie
uit de omgeving weerkaatst. Het wordt gebruikt als een constant referenti epunt voor de thermische camera. Niet alle thermische camera’s hebben een kalibrati e-unit nodig, maar veel van hen kunnen er gebruik van maken als ze aanwezig zijn. Een kalibrati e-eenheid heeft elektrische stroom nodig, maar is niet aangesloten op de camera of het VMS/recorder. Ze wordt handmati g ingesteld op een voorgeschreven temperatuur en de thermische camera’s worden geconfi gureerd op basis van die temperatuur.

Thermische kalibrati e-eenheden worden wordt meestal gebruikt wanneer er nauwkeurigere temperatuurmeti ngen nodig zijn, zoals bij verhoogde temperatuurscreening. Sommige leveranciers leveren bij de aankoop van een camera een thermische calibrati e-unit, maar de meeste niet. Voor de meeste camera’s die op een videobewakingssysteem zijn aangesloten, zijn over het algemeen geen kalibrati e-units aanwezig. Veel personeel in de beveiligingsindustrie is niet bekend met thermische kalibrati eeenheden of het gebruik ervan.

Afbeelding 3 : Kalibratie-eenheid met de temperatuur die het uitstraalt (in Celcius)

Opnamesysteem/Video Management Systeem

De camera’s zijn over het algemeen aangesloten op een recorder. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van het Eagle Eye Cloud VMS met zijn verbeteringen ter ondersteuning van de screening op verhoogde temperaturen. De camera’s zijn verbonden met een Eagle Eye Bridge. Zoals hierboven getoond (afb eelding 2), registreert het Eagle Eye VMS zowel de visueel spectrumcamera als de thermische camera. Daarnaast legt het Eagle Eye VMS de temperatuurmeetgegevens vast die de camera genereert. Dit betekent dat de temperatuur wordt gekoppeld aan een bepaalde ti jd, zodat er gezocht kan worden op basis van de temperatuur, de ti jd of persoon. Als de temperatuur buiten een bepaald bereik ligt, kunnen er meldingen worden gegenereerd. Met andere woorden, als de temperatuur te hoog is, kan er een melding worden gedaan. De meldingen kunnen op verschillende manieren verzonden worden, maar de meest voorkomende is via e-mail. Typische meldingen hebben een beeld van een persoon, de gedetecteerde temperatuur en de naam en locati e van de camera die de hoge temperatuur heeft gedetecteerd.

Lokaal beeldscherm

Een opti oneel lokaal beeldscherm wordt soms gebruikt om de gedetecteerde temperaturen onmiddellijk te kunnen zien. Dit is in feite een op de recorder aangesloten beeldscherm dat de real ti me feed van de visuele en/of thermische camera weergeeft . Dit kan nutti g zijn voor de bewustwording; het is echter moeilijk voor een medewerker om elke gemelde temperatuur in real ti me te lezen. Het is betrouwbaarder om een systeem te gebruiken dat waarschuwingen geeft dan om te vertrouwen op het feit dat een mens een scherm in real ti me afl eest. Veel systemen beschikken over een bel of een alarm als er een te hoge temperatuur wordt gedetecteerd.

Realistische situaties

Omdat in verschillende delen van de wereld de quarantainerichtlijnen af gezwakt worden, zoeken veel bedrijven en organisati es naar oplossingen om een omgeving te bieden waar hun medewerkers, klanten en bezoekers zich pretti g voelen. Er verschenen verschillende nieuwsberichten over bedrijven die thermische camera’s gebruiken als prescreeningtool om te bepalen of individuen verder geëvalueerd moeten worden als gevolg van de verhoogde lichaamstemperatuur1. Daarnaast zett en sommige bedrijven mensen en een handthermometer in om de temperatuur te meten.

1https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-amazon-com-cameras/exclusive-amazon-deploys-thermal-cameras-at-warehouses-to-scan-for-fevers-faster-idUSKBN2200HT

Handthermometers zijn overal beschikbaar en vrij eenvoudig te gebruiken. De meeste gezinnen hebben er een in hun medicijnkastje. Het lijkt een goed idee om er een te gebruiken, en het zal waarschijnlijk werken voor een klein aantal mensen. Naarmate het aantal mensen dat een gebouw betreedt echter toeneemt, moet ook het aantal mensen dat de screening uitvoert, toenemen. De mate van consistenti e en nauwkeurigheid neemt af naarmate het aantal screeners toeneemt. Bovendien moeten de meetwaarden bij de meeste handthermometers handmati g opgeschreven of ingevoerd worden in een computersysteem. Het is moeilijk om een systeem te ontwikkelen en deze betrouwbaar te maken. Bovendien is er het risico voor de screener, die dicht bij de te screenen personen moet komen. We hebben meldingen gehad van screeners die zich ongemakkelijk voelden in de nabijheid van zoveel mensen en daarom niet goed gebruik maakten van de draagbare eenheid, waardoor het screeningproces volledig onbetrouwbaar werd.

Met behulp van een geautomatiseerd Dual Sensor Thermisch Camerasysteem

Een geautomati seerd systeem brengt zeker enkele uitdagingen met zich mee, maar het lost een aantal problemen op. Een geautomati seerd systeem moet op de correcte manier worden geïnstalleerd en gekalibreerd, en de menselijke fouten worden dan grotendeels verwijderd. Het kan het beste worden gebruikt als een prescreening-operati e. Terwijl de betrokken personen zich door het screeningsgebied bewegen, wordt hun temperatuur automati sch afgelezen en kunnen de temperaturen afh ankelijk van de opstelling worden opgeslagen en worden er meldingen gegenereerd als de temperatuur een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Deze personen kunnen dan naar een andere locati e worden doorverwezen voor verdere screening.

Deze aanpak maakt het mogelijk om een groter aantal onderwerpen te screenen en vermindert de afh ankelijkheid van menselijke screeners. Er is wel een tweede stap nodig om de personen die door de prescreening worden geïdenti fi ceerd verder te meten, maar het volume van de personen die een secundaire screening nodig hebben, is een kleine fracti e van het totale aantal personen dat het gebouw binnenkomt. De oplossing met de dubbele sensor is niet perfect, de voor- en nadelen, inclusief de kosten, moeten voor elke situati e worden afgewogen.

Eagle Eye VMS Integratie en functies

De Eagle Eye Cloud VMS integreert met drie specifi eke aspecten van de meeste thermische camera’s. Eagle Eye Networks registreert de videostream, de thermische stroom en de temperatuurgegevens van elke persoon. Dit zijn drie onafh ankelijke gegevensbronnen, die in combinati e met elkaar krachti ge bronnen kunnen zijn voor rapportering en waarschuwingen. De details van hoe deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen, worden hieronder beschreven.

Registratie & bewaring

De Eagle Eye VMS zal de videostreams van de thermische camera’s registreren. Dit werkt met zowel enkel-als dubbelespectrumcamera’s. Deze videostreams worden veilig opgeslagen voor een duur van 7 dagen tot 5 jaar, afh ankelijk van de situati e. Bovendien kunnen delen van de video, of “clips”, worden gearchiveerd voor een langere duur en gemakkelijk worden gedeeld met derden.

Waarschuwingen & rapporten

Een administrator kan waarschuwingsdrempels en distributi elijsten confi gureren om mensen te waarschuwen als een temperatuur die drempel overschrijdt. Met andere woorden, als er een persoon is met een lichaamstemperatuur van 100 graden Fahrenheit, kan er een melding worden gestuurd naar een sitemanager. Deze waarschuwing kan een e-mail zijn of een pushmelding naar hun mobiele telefoon of tablet.

Er is ook een rapportering beschikbaar om een telling van het aantal gescreende personen te tonen, en hoeveel er zich boven en onder de drempel bevonden. Bovendien kunnen geautoriseerde gebruikers de video bekijken van de meti ngen die de waarschuwingen hebben veroorzaakt.

Gebruikerstoegang

Elke gebruiker heeft zijn eigen unieke ID en wachtwoord om toegang te krijgen tot het EE Cloud VMS. Eagle Eye Networks biedt een robuust, granulair toelati ngssysteem. Hierdoor kunnen specifi eke camera’s alleen door specifi eke gebruikers worden bekeken. Dit omvat het bekijken van video, het wijzigen van instellingen, het opstellen van rapporten en meer. Het systeem is toegankelijk met elke moderne webbrowser vanaf een Windows- of Apple-computer of vanaf speciale mobiele iOS- en Android-apps. De toegang kan plaatsvinden in hetzelfde gebouw als de camera’s, aan de andere kant van de stad of zelfs vanuit een ander land. Meerdere gebruikers kunnen toegang krijgen tot dezelfde set camera’s en de camera’s op hetzelfde moment bekijken, ongeacht hun locati e. In een toepassing voor de screening van verhoogde temperaturen zijn de gegevens met betrekking tot de gezondheid en de temperatuur van mensen private informati e. Het is belangrijk dat het wordt beveiligd.

Het Eagle Eye VMS is ontworpen voor een eenvoudige installati e, inclusief het netwerk. Het eerste deel is de verbinding de camera met de Eagle Eye Bridge. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een PoE-switch of van een Eagle Eye Bridge met geïntegreerde PoE. Gebruik een ethernetkabel om de camera aan te sluiten op de switch, en gebruik dan een andere ethernetkabel om de switch aan te sluiten op de poort met het label “CamLAN” op de Bridge. Hierdoor kan de Bridge het cameranetwerk beheren en de camera’s isoleren van het internet, waardoor er een laag van cybersecurity ontstaat.

Het tweede deel van de netwerkconfi gurati e is het verbinden van de Bridge met het internet. Dit gebeurt door een ethernetkabel van de “WAN”-poort op de Bridge aan te sluiten op uw internetverbinding (d.w.z. netwerkrouter, WANverbinding, cellulaire router, enz…). Zodra de fysieke verbinding tot stand is gebracht, kan de confi gurati e worden uitgevoerd vanaf een laptop, mobiele telefoon of tablet. Niet alleen kan de initi ële confi gurati e eenvoudig worden uitgevoerd, maar ook het bijbehorende onderhoud.

Cyber Security

Het Eagle Eye VMS is gebouwd met een solide basis in cybersecurity met meerdere facett en van bescherming. De twee sleutelconcepten die relevant zijn voor de inzet van thermische camera’s zijn de cyber camera-lockdown en het feit dat de Eagle Eye Bridges geen inkomende poorten nodig hebben en alleen zullen communiceren met de Eagle Eye Cloud. De cyber camera-lockdown isoleert de camera’s van het internet. Dit is belangrijk omdat het voorkomt dat iemand via het internet direct toegang krijgt tot de camera en omdat het de communicati e van de camera naar het internet blokkeert. In het verleden werden er bij sommige camera’s schadelijke codes geïnstalleerd. De cyber cameralockdown voorkomt dat deze code kan communiceren met externe systemen.

Bovendien voorkomt de methode die de Bridge gebruikt voor de communicati e met de cloud dat externe systemen of malafi de gebruikers met de Bridge communiceren, en bij uitbreiding ook met de camera’s die op de Bridge zijn aangesloten. De Bridge initi eert de verbinding met de Eagle Eye Cloud. Deze verbinding is een beveiligde tunnel die via certi fi caten wordt geauthenti ceerd. Deze methoden en technieken zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers video kunnen bekijken en voorkomen dat het systeem wordt gecompromitt eerd. Raadpleeg de White Paper over cybersecurity van Eagle Eye Networks voor meer informati e over cybersecurity. 2

2Cyberbeveiliging en videobewaking in de cloud https://www.een.com/cyber-security-cloud-video-surveillance/

Eagle Eye Verhoogde Temperatuur Testen Voorbeeld #1

We hebben ongeveer 4 weken besteed aan het testen van thermische camera’s voor screening op verhoogde temperaturen. Dit is op dit moment geen uitvoerige studie. We hebben echter testen gedaan in een aantal realisti sche situati es en ook in laboratorium vergelijkingen. We hebben een redelijke hoeveelheid kennis opgebouwd. De testen werden uitgevoerd bij individuele personen en paren van proefpersonen. We hebben geen grote groepen mensen getest. Er zijn een aantal tests en vergelijkingen uitgevoerd. We zullen hieronder één van die tests nader toelichten.

Setup #1

Onze opstelling is binnenshuis, dicht bij de ingang van ons kantoor in Austi n Texas. De geteste camera’s raden een afstand van 3-4 meter aan van het meetpunt tot de camera. Afb eelding 4 hieronder toont de apparatuur ter plaatse. De thermische camera’s werden gekalibreerd met de kalibrati e-eenheid. Ze zijn verbonden met het Eagle Eye VMS met behulp van een Eagle Eye Bridge. Er is ook een lokale monitor die het live-beeld van de camera’s toont, inclusief de temperatuurmeti ngen. Deze opstelling staat op een rollende wagen, wat niet ideaal is voor een duurzame installati e, maar het werkte wel goed voor onze testen.

Afbeelding 4: Schema van de camera met thermische kalibratieeenheid.

Afbeelding 5: Thermische camera-opstelling in een kantoorlobby.

Testmethodologie

Bij het binnenkomen van de personen werden hun temperaturen automati sch door meerdere thermische camera’s vastgelegd. De temperatuur van de betrokken persoon zou dan worden genomen met behulp van een voorhoofd contactt hermometer. We maakten gebruik van QQcute MODEL FT-100A. Deze thermometer heeft een nauwkeurigheid van +/- 0,4 graden Fahrenheit.

Testen – Ronde 1

We testt e zeven personen elk drie keer en registreerden de resultaten. Gelukkig voor onze proefpersonen had niemand een verhoogde temperatuur. Helaas betekende dit voor onze testen dat we een manier moesten vinden om een verhoogde temperatuur te simuleren. We hebben verschillende methoden geprobeerd, waaronder een warme handdoek en een haardroger, maar uiteindelijk hebben we voor keramiek gekozen. Keramiek houdt de warmte redelijk goed vast. De keramische schijf werd ondergedompeld in heet water van een bepaalde temperatuur (typisch 100 tot 105 graden F). De keramische schijf wordt dan tegen het voorhoofd gehouden om een warme lichaamstemperatuur te simuleren. Dit is geen echte en nauwkeurige simulati e van een verhoogde lichaamstemperatuur, maar het test wel hoe het systeem zich gedraagt wanneer het een verhoogde temperatuur detecteert.

Testapparatuur– Ronde 1

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende apparatuur die in de test wordt gebruikt.
Tabel 1: Testapparatuur– Ronde 1

Label Toesteltype Producent Model
Therm 1 Handthermometer QQcute FT-100A
Camera 1 Thermische IP-camera Sunell SN-T5
Bridge Opnameapparaat Eagle Eye Bridge 3043

Testresultaten – Ronde 1

We constateerden dat de thermische camera gemiddeld binnen +/-0,7 graden Fahrenheit van de voorhoofdthermometer lag. Deze tests werden niet in een laboratorium uitgevoerd, maar in de onvoorspelbare omgeving van ons kantoor. Hoewel ze niet wetenschappelijk zijn, vertegenwoordigen ze dus wel realisti sche gebruikspatronen. Onlangs heeft de FDA bijgewerkte richtlijnen voor Telethermografi sche Systemen gepubliceerd.4. In deze handleiding is het hun aanbeveling om een apparaat te hebben dat een nauwkeurigheid heeft van +/- 0,9 graden Fahrenheit.

3De Bridge 304 werd gebruikt voor deze test, maar elk Eagle Eye Bridge of CMVR model zou op dezelfde manier werken.
4 FDA Handhavingsbeleid voor telethermografi sche systemen tijdens de Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) Sectie D, Volksgezondheid, Noodgevallen, Paragraaf 2a https://www.fda.gov/media/137079/download

Tabel 2: Resultaten – Ronde 1

Proefpersoon Passage Therm 1 Cam 1 Delta
A 1 98.0 97.3 0.7
B 1 97.5 97.1 0.4
C 1 98.0 97.2 0.8
D 1 98.1 97.1 1.0
E 1 98.0 97.2 0.8
F 1 98.0 97.3 0.7
G 1 98.1 97.3 0.8
A 2 98.1 97.2 0.9
B 2 97.7 97.1 0.6
C 2 97.6 97.2 0.4
D 2 97.7 97.2 0.5
E 2 97.7 97.2 0.5
F 2 98.2 97.2 1.0
G 2 98.1 97.3 0.8

Tabel 3: Samenvatting test – Ronde 1

Samenvatting van de versch
Gemiddelde -0.71
Standaardafwijkingn 0.20
Laag -0.4
Hoog -1.0

Zoals te zien is in tabel 2, zijn de resultaten van de thermische camera alti jd lager dan die van de handthermometer. De verschillen variëren van -0,4 tot -1,0 graden Fahrenheit. Een manier om naar de gegevens te kijken is door het gemiddelde verschil van -0,7 graden te gebruiken als een correcti e van de thermische camera naar de handheld. Als die correcti e eenmaal is toegepast, liggen alle meetwaarden van de thermische camera’s binnen +/- 0,3 graden van de correcti e. Met behulp van deze methode kan men eenvoudigweg de gewenste temperatuur met -0,7 graden aanpassen en de alarmdrempel op basis van dat getal instellen. Met andere woorden: als iemand op zoek is naar personen met een temperatuur van 100 graden, kan hij de alarmdrempel instellen op 99,3 graden.

Testen – Ronde 2

Op 24 april 2020 zijn de testen nog steeds aan de gang. Dit document zal worden bijgewerkt zodra de resultaten beschikbaar zijn.

Thermische camera’s op de markt

Er zijn veel camerafabrikanten die thermische camera’s leveren. Dit hoofdstuk is niet bedoeld als een complete handleiding, maar als een beschrijving van de meest bekende fabrikanten op de markt voor fysieke beveiliging. Andere camera’s zullen worden toegevoegd naarmate ze beschikbaar komen.

Tabel 4: Lijst van fabrikanten van thermische camera’s

Bedrijf Thermische camera Dubbel Spectrum Camera Eagle Eye Support
Axis Ja Ja Meeste modellen
Dahua Ja Ja Sommige modellen
Flir In uitvoering In uitvoering In uitvoering
Hikvision Ja Ja Sommige modellen
Mobotix Ja Ja Sommige modellen
Sunell Nee Ja Ja

Conclusie

Onze tests hebben aangetoond dat dubbel-spectrum thermische camera’s de temperatuur van het menselijk lichaam detecteren met een nauwkeurigheid van 0,7 graden Fahrenheit in een realisti sch scenario. Dit valt binnen de foutmarge van 0,9 graden van de FDA-richtlijnen. We beseff en dat dit geen wetenschappelijk bewijs is en zeker niet genoeg om uitsluitend gebruikt te worden voor de veiligheid van uw medewerkers, gasten, bezoekers, vrienden of familie. We geloven echter wel dat het in de juiste omgeving een nutti g instrument is voor de eerste screening. Zoals de meeste instrumenten kan het gebruikt worden waarvoor het bedoeld is of kan het worden misbruikt, het hangt allemaal af van wie het controleert.

Wij zijn van mening dat veel bedrijven, organisati es en mogelijk overheidsinstanti es een soort van temperatuur verifi cati e nodig hebben, zodra de quarantainerichtlijnen worden opgeheven en mensen het gewone leven weer oppakken. Thermische camera’s die op de juiste manier zijn geconfi gureerd, met de juiste waarschuwings- en rapporteringsmogelijkheden kunnen een manier zijn om deze doelen te bereiken.

Eagle Eye Networks is vastbesloten om te blijven onderzoeken, innoveren en presteren om nu en in de toekomst te helpen.

FAQ

Q : Zijn er richtlijnen van de FDA waarmee er rekening moet worden gehouden?
A: De FDA beschikt over richtlijnen over wat voor soort apparaten gebruikt kunnen worden om koorts te meten. Om als bedrijf een apparaat als “koortsdetecti e” op de markt te kunnen brengen, moet het een 510K-certi fi cering krijgen. Dit is zelfs nodig als het apparaat wordt gebruikt voor de eerste diagnose met een tweede apparaat dat wordt gebruikt voor de defi niti eve diagnose. Met andere woorden, zelfs als de camera wordt gebruikt om gewoon de mensen te identi fi ceren, waarvan de temperatuur door een typische thermometer moet worden gemeten, heeft de camera nog steeds de 510K-certi fi cering nodig.

Q: Waar kan ik meer informati e vinden over de richtlijnen van de FDA?
A: Recent bijgewerkte richtlijnen zijn te vinden op de offi ciële FDA-website https://www.fda.gov/media/137079/download

Q: Kan deze oplossing werken op een gsm-netwerk?
A: Ja, de Eagle Eye VMS kan werken in een GSM-omgeving. Er is een opti e om video lokaal op te slaan en alleen waarschuwingen naar de cloud te sturen. Deze waarschuwingen kunnen worden geconfi gureerd als verhoogde temperaturen.

Q: Kan ik een thermische camera gebruiken om te zien of er iemand ziek is?
A: Nee, de thermische camera kan alleen een verhoogde lichaamstemperatuur laten zien. Zelfs als iemand een hogere temperatuur heeft dan normaal, is hij misschien niet ziek. Enkel een dokter kan bepalen of iemand ziek is.

Q: Hoeveel camera’s heb ik nodig voor mijn gebouw?
A: Dat hangt echt af van hoeveel ingangen u hebt, en hoeveel u er wilt gebruiken. U heeft over het algemeen één camera per acti eve ingang nodig, maar u dient over uw specifi eke platt egrond te overleggen met een geautoriseerde Eagle Eye Networks-dealer.

Q: Hoeveel kost deze opti e in de Eagle Eye VMS?
A: Deze functi e wordt zonder extra kosten aangeboden voor de duur van de Covid-19-crisis.

Q: Is dit iets wat Eagle Eye Networks al had?
A: Nee, dit is een functi e die Eagle Eye Networks heeft ontwikkeld als reacti e op de Covid-19-crisis.

Q: Hoelang duurt het voordat Eagle Eye Networks me een waarschuwing stuurt als er een verhoogde temperatuur wordt gedetecteerd?
A: In principe, 1-2 seconden, hoewel er enige variati e kan zijn, afh ankelijk van de congesti e van het netwerk.

Q: Veel van de fabrikanten van thermische camera’s komen uit China, moet ik me zorgen maken over de cyberbeveiliging?
A: Wij zijn van mening dat het belangrijk is om te allen ti jde rekening te houden met cyberbeveiliging, ongeacht het land waar de camera’s vandaan komen. Daarom beschikt Eagle Eye Networks over de cybercamera-lockdown-functi e die de camera’s van het internet isoleert.

Q: Kan dit systeem misleid worden?
A: Absoluut. Er zijn talloze manieren waarop men het systeem kunnen misleiden om een fouti eve of zelfs helemaal geen meetresultaat te geven. De omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de eff ecti viteit van dit systeem.

Contactinformatie

Voor meer informati e over thermische camera’s of cloud-videobewaking kunt u contact met ons opnemen:

Web:  www.een.com

Verenigde-Staten:
+1-512-473-0500
sales@een.com

Europa:
+31 20 26 10 460
EMEAsales@een.com

Azië-Pacific:
+81-3-6868-5527
APACsales@een.com

Disclaimer

De producten van Eagle Eye Networks zijn niet ontworpen voor het diagnosti ceren van coronavirus, H1N1, SARS of griep. Eagle Eye Networks adverteert geen camera’s voor gebruik in de medische industrie of voor medische doeleinden. Thermische producten kunnen personen die een hogere temperatuur vertonen in een populati e identi fi ceren. Thermische camera’s vinden geen personen met symptomen van het coronavirus. Er is geen manier om een geïnfecteerde persoon die een normale lichaamstemperatuur heeft thermisch te detecteren. Enkel een erkende medische professional kan bepalen of een persoon die warm is, een medische aandoening heeft . De camera’s van Eagle Eye Networks worden niet verkocht of op de markt gebracht voor medisch gebruik.

Bijlage A – Woordenlijst en begrippen

Blackbody – Een gebruikelijke term voor een thermische kalibrati e-eenheid (zie hieronder)

Dubbel spectrum thermografi sche camera – Een camera die zowel visuele als thermische spectrums kan registreren.

Eagle Eye Bridge – Een onsite apparaat dat het videoverkeer van de camera naar de Eagle Eye Cloud beheert. Meer
informatie https://www.een.com/product/bridge-models/

Eagle Eye Beveiligingscamera VMS – Een cloud-gebaseerd videomanagementsysteem. Dit systeem ondersteunt duizenden verschillende modellen camera’s en biedt een platf orm voor het beheer van de gegevens die met video gepaard gaan. Meer informati e op  https://www.een.com/product/cloud-vms-system-overview/

Power over ethernet (PoE) – Een netwerkstandaard die het mogelijk maakt om stroom te leveren over dezelfde kabel als data. Dit wordt vaak gebruikt in IP-camera’s, IP-telefoons en draadloze toegangspunten.

Telethermografi sch systeem – Een verzameling van individuele componenten die zijn aangesloten en geconfi gureerd om een uitgebreid systeem voor het afl ezen van temperaturen te creëren.

Thermische kalibrati e-eenheid – Een apparaat dat consequent een voorgeschreven hoeveelheid elektromagneti sche straling uitzendt en in thermodynamisch evenwicht is. Met andere woorden, een apparaat dat een constant temperatuurniveau handhaaft dat wordt gebruikt als referenti epunt voor een thermische camera.

Thermische camera – Een camera die het thermische spectrum registreert

Thermisch spectrum – Het bereik van de lichtgolfl engten geassocieerd met infrarood of warmte. Deze golfl engten zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog en liggen over het algemeen in het bereik van 1.000 tot 14.000 nanometer.

Visueel spectrum – ook zichtbaar spectrum. Het bereik van de lichtgolfl engten die kunnen worden gezien door het menselijk oog, in principe 400-700 nanometer.

Bijlage B – Temperatuuromrekeningstabel

In dit document verwijzen we hoofdzakelijk naar de temperaturen in Fahrenheit. Het systeem zal werken met zowel Fahrenheit als Celsius. We hebben de volgende tabel als referenti e opgenomen.

Fahrenheit Celsius
105 40.6
104 40.0
103 39.4
102 38.9
101 38.3
100 37.8
99 37.2
98 36.7
97 36.1
96 35.6

Bijlage C – Tabel met afbeeldingen

Afbeelding 1: Thermische camera
Afbeelding 2: Visuele en thermische beelden van een traditi onele thermische bewakingscamera
Afbeelding 3: Kalibrati e-eenheid die de temperatuur aangeeft die hij uitzendt (in Celsius)
Afbeelding 4: Schema van camera met thermische kalibrati e-eenheid
Afbeelding 5: Thermische cameraopstelling in een kantoorlobby

Bijlage D – Tabel met tabellen

Tabel 1: Testapparatuur– Ronde 1
Tabel 2: Resultaten – Ronde 1
Tabel 3: Samenvatting test – Ronde 1
Tabel 4: Lijst van fabrikanten van thermische camera’s

OVER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks, opgericht in 2012, is wereldwijd de nummer 1 in cloud videobewaking en richt zich op de behoeften van bedrijven, alarm bedrijven, beveiligingsinstallateurs en particulieren. De 100% cloud-beheerde oplossingen van Eagle Eye bieden zowel opnames op locatie als opnames in de cloud, beveiliging en codering op bancair niveau en een brede ondersteuning voor analoge en digitale camera’s – allemaal toegankelijk via het internet of mobiele applicaties. Bedrijven van alle soorten en grootten gebruiken Eagle Eye-oplossingen voor operationele optimalisatie en beveiliging. Alle Eagle Eye-producten profiteren van Eagle Eye Network’s ontwikkelaarsvriendelijke RESTful API-platform en Big Data Video FrameworkTM, waarmee indexering, zoeken, ophalen en analyse van live en gearchiveerde video mogelijk is. De open video-API van Eagle Eye is op een grote toegepast voor integratie in alarmbewaking, externe analyses, veiligheidsdashboards en verkooppunten.

Eagle Eye verkoopt zijn producten via geautoriseerde wereldwijde resellers en installatiepartners. Het hoofdkantoor van Eagle Eye Networks is gevestigd in Austin, Texas, VS, en heeft daarnaast kantoren in Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie naar www.een.com of bel +1-512-473-0500 (VS), +31 (0)20 26 10 460 (EMEA) of +81-3-6868-5527 (JP).

Ervaar een gratis Demo